Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIEMNYCH KORTÓW TENISOWYCH OLIMPIJSKI CLUB TENNIS&SPORTS

 1. Korty czynne są od poniedziałku do niedzieli.
 2. Korty są miejscem do prowadzenia zajęć: treningów i rekreacji oraz zawodów i turniejów.
 3. Z kortów mogą korzystać organizacje sportowe i zakłady pracy po uprzednim złożeniu zamówienia i zawarciu umowy z Tenis Partner Sp. zo.o. oraz osoby posiadające abonament lub ważny bilet wstępu wykupiony przed grą.
 4. Zajęcie kortu następuje po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty. Rezerwacje jednorazowe mogą być wykonywane z tygodnia na tydzień. Nie dozwolona jest jednorazowa rezerwacja kortów np. na kilka gier na kilka tygodni do przodu. W takim przypadku klient korzysta z  abonamentu i obowiązują go zasady rozliczania jak przy abonamencie. Zgłoszenie na abonament na sezon zimowy lub letni dokonuje sie w drodze pisemnej wypełniając deklarację (zał. nr 1 do regulaminu). Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji na wskazaną w deklaracji godzinę lub kort.
 5. Odwoływanie rezerwacji:
  • indywidualne rezerwacje nie odwołane na 24 godziny przed zarezerwowaną grą podlegają pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika
  • dopuszcza się odwołanie abonamentu przez klienta po pisemnym zgłoszeniu z 7 dniowym wyprzedzeniem jedynie w poniżej wskazanych okresach:
   • wakacje letnie
   • ferie zimowe
   • święta kościelne i państwowe

  Nie odwołanie abonamentu z ww wyprzedzeniem i w formie pisemnej podlega pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika. Odstąpienie od opłaty nastąpi jeżeli kort nie zwolniony z 10 dniowym wyprzedzeniem zostanie sprzedany innemu klientowi.

 6. Opłata za abonament pobierana jest za dany miesiąc/e z góry do 15-go każdego miesiąca. Brak wpłaty za abonament w terminie spowoduje naliczenie opłat wg standardowych cen a nie cen dla abonamentów. W przypadku zalegania z płatnością za dwa miesiące Tenis Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykreślenia danego abonamentu.
 7. Czas gry wynosi 55 min. plus 5 min. na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników.
 8. Po grze należy przesiatkować kort wraz z wybiegami i zostawić kort w należytym porządku.
 9. Na kortach obowiązuje obuwie tenisowe i strój sportowy.
 10. Na kortach krytych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Na terenie obiektu dozwolone jest spożywanie alkoholu zakupionego wyłącznie w Restauracji znajdującej się na terenie obiektu.
 12. Po skończonej grze podwójnej prosimy o wstawienie podpórek do gry pojedynczej.
 13. Podczas rozgrywania punktu prosimy nie przechodzić przez kort.
 14. Korzystający z kortów ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 15. Tenis – Partner sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie korzystania z kortów.
 16. Jazda motocyklem, rowerem oraz samochodem na terenie obiektu jest zabroniona.
 17. Wprowadzanie psów na teren obiektu dozwolone jest tylko na smyczy i właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody i nieszczęśliwe wypadki z tytułu złego zachowania psa.
 18. Użytkownicy kortów korzystający z szatni proszeni są o nie pozostawianie w niej rzeczy wartościowych. Za ewentualne kradzieże w szatniach i na terenie kortów Tenis Partner Sp. z o.o. nie odpowiada.
 19. Wszyscy użytkownicy korzystają z kortów jedynie na gry rekreacyjne bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry.
 20. Szkółki i odpłatną grę w tenisa prowadzić mogą tylko Tenis Partner Sp. z o.o. lub trenerzy, którzy otrzymali licencję na prowadzenie zajęć od Tenis Partner Sp. z o.o.
 21. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu opłaty za bilet.
 22. W razie deszczu: – pierwszeństwo w przejściu na kort kryty mają:
  • szkółki tenisowe
  • osoby posiadające abonament z rezerwacją kortów krytych,
  • osoby posiadające rezerwację kortów otwartych w następującej kolejności :
   1. opłacone za abonament za dwa miesiące z góry ,
   2. opłacone z góry za dany miesiąc we wskazanym w regulaminie terminie – osoby grające na wolnym powietrzu (rezerwacje indywidualne i abonamenty) mogą przejść na kort kryty pod warunkiem wolnego kortu. Pobierana będzie dopłata do stawki jaka obowiązuje na kortach krytych. – przy abonamencie istnieje możliwość odegrania godziny w innym wolnym terminie z zachowaniem tej samej strefy czasowej 2
 23. Abonamenty wykupione w sezonie letnim lub zimowym powinny być w nim wykorzystane i nie przechodzą na następny sezon.
 24. Nie skorzystanie przez posiadacza abonamentu z kortu ziemnego otwartego z innych przyczyn niż deszcz lub z kortu krytego albo otwartego z przyczyn niezależnych od Tenis Partner Sp. z o.o. traktowane jest jako odbyta godzina abonamentowa. W niniejszym przypadku nie przysługuje odbiór godziny w innym terminie ani zwrot opłat.
 25. Nie skorzystanie przez posiadacza abonamentu z kortu ziemnego otwartego lub z kortu krytego, z powodu awarii technicznych (uniemożliwiających grę) niezależnych od Tenis Partner Sp. z o. o. traktowane jest jako nieodbyta godzina abonamentowa. W niniejszym przypadku przysługuje odbiór godziny w innym terminie lub zwrot opłat. Okresowe utrudnienia nie mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu do Tenis Partner Sp. z o. o.
 26. Tenis Partner Sp. z o.o. w przypadku organizowanych na obiekcie wydarzeń sportowych (turnieje) zastrzega sobie prawo po uprzednim poinformowaniu klienta, który ma wykupiony abonament lub rezerwację jednorazową, do ewentualnej zmiany numeru kortu lub godziny gry.
 27.  W przypadku rezerwacji kortów na więcej niż 4h pobieramy zaliczkę w wysokości 50% ceny kortów.
 28. Rezerwacja kortu jednorazowa czy w abonamencie równoznaczna jest z akceptacją regulaminu kortów.

Regulamin obowiązuje od 01.05.2015r.

LEGENDA:

 • BILET NORMALNY dotyczy jednej godziny kortu.
 • ABONAMENT -umożliwia rezerwację wybranego kortu na miesiąc lub dłużej lub na cały sezon letni lub zimowy.
 • ULGOWY – przysługuję studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji w dniach od poniedziałku-piątku w sezonie letnim i dotyczy kortów zwykłych ,otwartych do godziny 15.00
 • OPŁATY ZA ABONAMENTY można wpłacić gotówką lub przelewem na poniższy nr konta z dokładnym opisem za co.

Tenis Partner Sp. z o.o.

Al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
nr konta 48 1940 1076 3107 0021 0000 0000

 • FAKTURY wydajemy na prośbę klienta lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu. (DZ.U. z dn. 29.12.1999r. Roz.13 par.40 pkt 1 i 2)

Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?